Zmiany prawne 2017 – podatki

Nowy rok, nowe przepisy, oczywiście też i zmiany w podatkach. Od 1 stycznia 2017 zmieniły się przepisy dotyczące zarówno podatku dochodowego, jak i VAT. W dzisiejszym wpisie skupię się na zmianach w podatku dochodowym i pochodnych. Najważniejsze zmiany to:

 1. Nowa kwota wolna od podatku
 2. Nowa, obniżona stawka CIT – 15%
 3. Zmiana limitu wydatków gotówkowych
 4. Zwiększenie limitu, od którego powstaje obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ad.1.

Obowiązująca do końca 2016 roku kwota wolna od podatku to 3 091,00 zł – w praktyce oznaczało to, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dopiero uzyskanie dochodu* większego od w/w kwoty powodowało obowiązek zapłaty podatku (w uproszczeniu, od podatku odliczamy jeszcze składkę zdrowotną); zaś w przypadku pracowników sprowadzało się to do obniżenia miesięcznej zaliczki na podatek o kwotę 46,33 zł.

Nowe przepisy zwiększają kwotę wolną do wysokości 6 600,00 zł, co daje maksymalną ulgę podatkową w wysokości 1 188,00 zł. Jednakże możliwość zastosowania maksymalnej ulgi podatkowej uzależniona jest od dochodu, i przedstawia się następująco:

Dochód rocznyulga podatkowa
0,00 – 6 600,00 zł1 188,00 zł
6 600,01 – 11 000,00 zł1 188,00 – 556,02 zł
11 000,01 – 85 528,00 zł556,02 zł
85 528,01 – 127 000,00 zł556,00 – 0,00 zł
powyżej 127 000,00 zł

Jak widać, wraz ze wzrostem dochodu maleje ulga podatkowa, aż do osiągnięciu dochodu przekraczającego 127 000,00 zł – wtedy całkowicie znika możliwość uwzględnienia ulgi podatkowej. Sposób wyliczenia ulgi podatkowej jest na pierwszy rzut oka dosyć skomplikowany:

 •  dla przedziału 6 600,01 – 11 000,00 zł:
  • 1188 – 631,98 * (dochód – 6600) / 4 400
  • przykład dla dochodu 10 000,00 zł: 1188 – 631,98 * (10000 – 6600) / 4400 = 1188 – 631,98 * 3400 / 4400 = 1188 – 488,35 = 699,65
 • dla przedziału 85 528,01 – 127 000,00 zł:
  • 556,02 – 556,02 * (dochód – 85 528) / 41 472
  • przykład dla dochodu 100 000,00 zł: 556,02 – 556,02 * (100000 – 85528) / 41472 = 556,02 – 556,02 * 14472 / 41472 = 556,02 – 194,04 = 361,98

Dodatkowo ustawodawca zastrzegł, że w przypadku obliczania zaliczki na podatek dochodowy, do wysokości kwoty 85 528,00 (górna granica pierwszego progu podatkowego) należy stosować ulgę podatkową w kwocie 556,02 zł, zaś w przypadku przekroczenia tej kwoty – nie należy stosować ulgi podatkowej. Dla osób pracujących na umowę o pracę rozwiązanie takie może skutkować obowiązkiem dopłaty przy rozliczeniu rocznym, przy założeniu że osiągają dochody przekraczające kwotę 85 528,00 zł.

*dochód – przychód lub wynagrodzenie brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Ad.2.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowa stawka CIT – 15%. Nową stawkę mogą stosować firmy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczył kwoty 1,2 mln euro oraz nowo powstałe firmy. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe, skorzystać z niej nie będą mogły również firmy, które zostaną podzielone.

Ad.3.

Od 1 stycznia 2017 z 15 tys. euro do 15 tys. zł obniżony został limit transakcji gotówkowych dokonywanych przez firmy. Jest to zmiana o tyle istotna, że tylko przypadku płatności z użyciem rachunku bankowego dla kwot przekraczających 15 tys. zł będzie można zaliczyć taki wydatek jako koszt uzyskania przychodu. Zakupy gotówkowe powyżej 15 tys. zł będą kosztem tylko do wysokości 15 tys. zł.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. przepisy podatkowe odwołują się do pojęcia „płatności”, wynikającej z transakcji (o której mowa w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), a zatem obejmują wyłącznie wskazany w nich sposób regulowania zobowiązania, tj. poprzez dokonywanie zapłaty. Regulacje te zatem nie znajdą zastosowania do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, które ze swojej istoty nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. W związku z tym formy uregulowania zobowiązań takie jak m.in. kompensata (potrącenie), czy wymiana barterowa nie są objęte omawianymi przepisami. Jakkolwiek dochodzi wówczas do uregulowania (wygaśnięcia) zobowiązania, to jednak strony umowy nie dokonują „płatności”, które mogłyby być objęte zakresem tych regulacji.

Natomiast w przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, takimi jak m.in. karty płatnicze, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będzie spełniony wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

(http://www.mf.gov.pl/ko/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/id/5807440)

Ad.4.

Od 1 stycznia 2017 podniesiony został limit przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1,2 mln euro do 2,0 mln euro.